MATICE 
KŘEMEŠNICKÁ o.p.s.
Pod náspem 641, 393 01 Pelhřimov
maticekremesnicka@seznam.cz, tel. 777 598 955
MATICE 
KŘEMEŠNICKÁ o.p.s.
Pod náspem 641, 393 01 Pelhřimov
maticekremesnicka@seznam.cz, tel. 777 598 955
MATICE 
KŘEMEŠNICKÁ o.p.s.
Pod náspem 641, 393 01 Pelhřimov
maticekremesnicka@seznam.cz, tel. 777 598 955
MATICE 
KŘEMEŠNICKÁ o.p.s.
Pod náspem 641, 393 01 Pelhřimov
maticekremesnicka@seznam.cz, tel. 777 598 955
MATICE 
KŘEMEŠNICKÁ o.p.s.
Pod náspem 641, 393 01 Pelhřimov
maticekremesnicka@seznam.cz, tel. 777 598 955
MATICE 
KŘEMEŠNICKÁ o.p.s.
Pod náspem 641, 393 01 Pelhřimov
maticekremesnicka@seznam.cz, tel. 777 598 955
MATICE 
KŘEMEŠNICKÁ o.p.s.
Pod náspem 641, 393 01 Pelhřimov
maticekremesnicka@seznam.cz, tel. 777 598 955
MATICE 
KŘEMEŠNICKÁ o.p.s.
Pod náspem 641, 393 01 Pelhřimov
maticekremesnicka@seznam.cz, tel. 777 598 955
MATICE 
KŘEMEŠNICKÁ o.p.s.
Pod náspem 641, 393 01 Pelhřimov
maticekremesnicka@seznam.cz, tel. 777 598 955
MATICE 
KŘEMEŠNICKÁ o.p.s.
Pod náspem 641, 393 01 Pelhřimov
maticekremesnicka@seznam.cz, tel. 777 598 955

Kontaktní osoba:
ředitel společnosti : Ing.Vít Škoda 
tel: 777 598955, 737 279873
fax: 565321259

e-mail: 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Prohlídky kostela na Křemešníku:
MDDr. Vít Škoda - ml. 
tel: 775765955

Prohlídky lze domluvit i mimo otevírací dobu.(poplatek  300,-Kč + vstupné)
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Prohlídky kostela v Pelhřimově:
Mgr.Martin Běhal
tel: 732728170

 

Tato stránka obsahuje Zakládací smlouvu, Statut a Příspěvkový řád společnosti matice Křemešnická o.p.s. (Statut je kompletní dokumet, který obsahuje všechny články Zakládací smlouvy)

Zakládací smlouva

obecně prospěšné společnosti
dle § 4 zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů


I. Založení, název a sídlo společnosti

1. Zakladatelé Ing. Vít Škoda, bytem 393 01 Pelhřimov, Pod Náspem 641 a Vít Škoda, bytem 393 01 Pelhřimov, Pod Náspem 641 zakládají dnešním dnem touto zakládací smlouvou obecně prospěšnou společnost ve smyslu zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů.
2. Obecně prospěšná společnost bude mít název Matice Křemešnická o.p.s. (dále jen „Společnost“). Sídlo Společnosti je Pod Náspem 641, 393 01 Pelhřimov.

II. Druh poskytovaných služeb

1. Účelem Společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj poutního místa Křemešník a to zejména:
a. pořádání odborných přednášek, školení, duchovních akcí a cvičení,
b. osvětová, vzdělávací a muzejní činnost,
c. komunikace s orgány státní správy, samosprávy a s orgány Evropské unie při spolupráci na rozvoji regionu,
d. podpora a rozvoj volnočasových aktivit,
e. ochrana rázu krajiny,
f. rozvoj infrastruktury turistických, naučných a cyklistických stezek,
g. získávání finančních prostředků a jejich využívání na opravy budov v okolí poutního místa Křemešník a restaurování uměleckých děl v areálu kostela Nejsvětější Trojice,
h. získávání finančních prostředků a jejich využívání na jakékoliv další veřejně prospěšné aktivity v souladu s cílem komplexního rozvoje poutního místa Křemešník.
2. Správní rada je oprávněna rozhodnout o rozšíření rozsahu poskytovaných služeb, pokud bude zřejmá jejich potřeba. Obdobně je oprávněna rozhodnout o zrušení služby.
3. Společnost může vykonávat kromě obecně prospěšných služeb, k jejichž poskytování byla založena, i jiné činnosti (dále jen „doplňková činnost“) za podmínky, že doplňkovou činností bude dosaženo účinnějšího poskytování obecně prospěšných služeb a zároveň tím nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb. O předmětu a rozsahu doplňkových činností Společnosti nad rámec vymezených v zakládající smlouvě rozhoduje správní rada.4. Předmět a rozsah doplňkových činností Společnosti:
a. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
b. pronájem nemovitostí.III. Podmínky poskytování služeb

1. Obecně prospěšné činnosti budou poskytovány všem účastníkům (dále jen "klient") jednotlivých aktivit stejným způsobem bez jakéhokoli rozdílu.
2. Služby Společnosti mohou být poskytovány na základě rozhodnutí správní rady i za úplatu. Ceny se stanoví pro klienty jednotlivých druhů služeb jednotlivě. Ceník služeb bude zveřejněn v sídle společnosti.
3. V případě, že společnost získá pro poskytování služeb podporu z externích zdrojů, zejména ze zdrojů veřejných, a takováto podpora bude podmíněna splněním určitých předpokladů pro poskytování služeb Společnosti, budou příslušné služby poskytovány v souladu s takovými podmínkami. 
4. Rozsah poskytování služeb musí být vždy přiměřený aktuálním hospodářským poměrům Společnosti.
5. Společnost nemusí poskytovat své služby mj. v případech, kdy jsou odůvodněné předpoklady, že obdobná služba či podpora může být účinně poskytnuta jinou organizací či z jiných zdrojů, zejména když pro účely poskytování takových služeb nebo podpory byla zřízena určitá organizace nebo vyčleněny určité zdroje.
6. Společnost je oprávněna odmítnout službu zejména v případě, že klient nesouhlasí s poskytnutím potřebných podkladů nebo s požadovanou součinností. Dále je Společnost oprávněna odmítnout službu, pokud kapacita Společnosti je zcela vyčerpána a klient nepřijme nabídku pozdějšího termínu.

IV. Doba trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

V. Orgány společnosti
Orgány Společnosti jsou:
Ředitel
Správní rada
Dozorčí rada
Shromáždění členů

VI. Ředitel společnosti

1. Prvním ředitelem Společnosti je Ing. Vít Škoda, bytem 393 01 Pelhřimov, Pod Náspem 641.
2. Ředitel Společnosti je statutárním orgánem Společnosti, jenž řídí činnost Společnosti a jedná jejím jménem. Společnost může zastupovat člen správní rady nebo jiná osoba, a to na základě plné moci udělené ředitelem. Podepisování jménem Společnosti se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu Společnosti připojí jednající svůj podpis.
3. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada.
4. Ředitelem může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům.
5. Ředitel nesmí být členem správní rady ani dozorčí rady, je však oprávněn se zúčastnit jednání správní rady i dozorčí rady s hlasem poradním. 
6. Ředitel vykonává funkci ve smluvním poměru ke Společnosti. Funkci je povinen vykonávat s péčí řádného hospodáře a zachovat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejíchž zveřejnění by způsobilo společnosti škodu. Při porušení těchto povinností je odpovědný za vzniklou škodu.
7. Úkony týkající se vztahu ředitele ke Společnosti činí správní rada. 

VII. Správní rada

1. Správní rada je nejvyšším orgánem Společnosti.
2. První členy správní rady jmenovali zakladatelé. První správní rada má šest členů.
3. Počet členů správní rady musí být dělitelný třemi. Správní rada má nejméně tři členy. Funkční období členů správní rady je tříleté. Funkci člena správní rady lze zastávat opakovaně po neomezený počet funkčních období.
4. Členy správní rady jmenuje zakladatel z členů shromáždění. Členové shromáždění jsou oprávněni zakladatelům navrhovat vhodné kandidáty na členy správní rady.
5. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům. Členství ve správní radě je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě téže Společnosti a s funkcí ředitele Společnosti.
6. Prvními členy správní rady jmenovanými zakladateli jsou:
a. Vít Škoda, bytem 393 01 Pelhřimov, Pod Náspem 641,
b. Ing. Jan Matějů, bytem 393 01 Pelhřimov, Cholossiova 907,
c. Ing. Miroslav Březina, bytem 393 01 Pelhřimov, Jiřího Líra 2127,
d. Ing. Magda Vaňková, bytem 588 22 Luka nad Jihlavou, náměstí 9. Května 15,
e. Mgr. Petr Holkup, bytem 39301 Pelhřimov, Menhartova 1602,
f. Ing. Jiří Blažek, bytem 393 01, Pelhřimov, Řemenovská 2003.
7. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí schůze správní rady. V případě nepřítomnosti předsedy může usnášeníschopná správní rada prostou většinou přítomných hlasů rozhodnout o jiném předsedajícím.
8. Schůze správní rady se koná alespoň dvakrát ročně. Pozvánka na schůzi správní rady ve formě elektronické pošty (e-mailem) musí být doručena s předstihem nejméně deseti dnů a musí obsahovat návrh programu jednání. Členové správní rady se mohou práva na řádné svolání schůze vzdát.
9. Členové správní rady mohou odsouhlasit usnesení správní rady i telefonicky, nebo prostřednictvím elektronické komunikace, bez svolání schůze (per rollam). V tomto případě předseda správní rady všem členům správní rady vhodným způsobem zašle návrh usnesení s příslušnou dokumentací k odsouhlasení. Členové správní rady se k rozhodnutí per rollam vyjadřují tak, že na předložený návrh usnesení vhodným způsobem jednoznačně označí svoje rozhodnutí z nabídky „souhlasím“ nebo „nesouhlasím“ nebo „zdržuji se“. Svoje rozhodnutí zašlou zpět k rukám předsedy správní rady stejnou, nebo obdobnou formou, jakou obdrželi návrh usnesení. Rozhodování per rollam je nepřípustné v případech dle čl. VIII. odst. 1 a odst. 2.
10. Schůze správní rady je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina všech členů správní rady. Pro přijetí usnesení je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Pro přijetí usnesení dle čl. VIII. odst. 1 a odst. 2 je nutná dvoutřetinová většina všech členů správní rady.
11. Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady. Platí, že výkon funkce člena správní rady je osobní.
12. O každém zasedání správní rady (nejde-li o případ hlasování per rollam) je vyhotoven zápis, který vyhotovuje ustanovený zapisovatel a je podepisován předsedajícím správní rady a jedním z dalších členů správní rady. 
13. Členství ve správní radě zaniká:
a. uplynutím funkčního období,
b. úmrtím,
c. písemným odstoupením adresovaným řediteli společnosti,
d. odvoláním.

14. Zakladatel odvolá člena správní rady v případě, že tento člen přestane splňovat podmínky pro členství ve správní radě podle § 10 odst. 3 zákona č. 248/1995 Sb., nebo poruší-li závažným způsobem nebo opakovaně uvedený zákon, tuto zakládací smlouvu nebo statut (byl-li vydán) Společnosti. Navrhnout odvolání člena správní rady má ředitel, členové dozorčí rady a členové shromáždění.

VIII. Působnost správní rady

1. Správní radě náleží jmenovat a odvolávat ředitele Společnosti a dohlížet na jeho činnost.
2. Správní rada vydává předchozí souhlas písemnou formou k právnímu úkonu, kterým Společnost:
a. nabývá, zcizuje nebo zatěžuje nemovitou věc,
b. pronajímá nemovitý majetek Společnosti,
c. nabývá nebo zcizuje movitou věc, zřizuje věcné břemeno nebo předkupní právo u movité věci, jejíž cena je vyšší než hodnota veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona upravujícího veřejné zakázky,
d. nabývá nebo zcizuje autorská práva nebo průmyslová práva,
e. zakládá jinou právnickou osobu a vkládá peněžitý nebo nepeněžitý majetek do této právnické osoby.
3. Předchozí souhlas k právním úkonům dle čl. VIII. odst. 2. je správní rada povinna oznámit do 7 dnů ode dne jeho vydání řediteli a dozorčí radě.
4. Správní rada schvaluje:
a. rozpočet Společnosti,
b. řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu Společnosti,
c. předmět a rozsah doplňkových činností dle § 17 zákona č. zákona č. 248/1995 Sb. nad rámec vymezený v zakládací smlouvě.
5. Správní rada rozhoduje o:
a. změně druhu, rozsahu a podmínek poskytovaných obecně prospěšných služeb poskytovaných Společností,
b. schvalování změn zakládací smlouvy,
c. přechodu práv a povinností zakladatelů stanovených tímto zákonem na jinou osobu, zemřeli-li oba zakladatelé bez právních nástupců.
6. Správní rada dále rozhoduje o zrušení Společnosti, a v případě dle § 4 odst. 4 zákona č. 248/1995 Sb. rozhoduje o určení obecně prospěšné společnosti, na kterou se převede likvidační zůstatek.
7. Správní rada může vydat statut Společnosti, který upravuje podrobnosti její činnosti. Správní rada schvaluje změnu statutu Společnosti, byl-li vydán.
8. Správní rada dbá na zachování účelu, pro který byla Společnost založena, a na řádné hospodaření s jejím majetkem.
9. Členové správní rady jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit Společnosti škodu. V případě pochybností, zda člen správní rady jednal s péčí řádného hospodáře, musí tento člen správní rady prokázat, že s péčí řádného hospodáře jednal. Ti členové správní rady, kteří společným jednáním způsobili Společnosti porušením povinností při výkonu funkce škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Ujednání mezi členem správní rady a Společností vylučující nebo omezující odpovědnost člena správní rady za škodu je neplatné.

IX. Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti.
2. Dozorčí rada má 3 členy. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté. Funkci členy dozorčí rady lze zastávat opakovaně po neomezený počet funkčních období.
3. První členy dozorčí rady jmenovali zakladatelé.
4. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům. Členství v dozorčí radě je neslučitelné s členstvím ve správní radě téže Společnosti a s funkcí ředitele Společnosti.
5. Členy dozorčí rady jmenuje zakladatel. Členové shromáždění jsou oprávněni zakladatelům navrhovat vhodné kandidáty na členy dozorčí rady.
6. Prvními členy dozorčí rady jmenovanými zakladateli jsou:
a. Mgr. Jan Klubal, bytem 393 01 Pelhřimov, Rynárecká 468,
b. Ing. Miloslav Paták, bytem 393 01 Pelhřimov, Menhartova 1553,
c. Mgr. Milan Paták, bytem 393 01 Pelhřimov, Menhartova 1553.
7. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí schůze dozorčí rady. V případě nepřítomnosti předsedy může usnášeníschopná dozorčí rada prostou většinou přítomných hlasů rozhodnout o jiném předsedajícím.
8. Schůze dozorčí rady se koná alespoň jednou ročně. Pozvánka na schůzi dozorčí rady ve formě elektronické pošty (e-mailem) musí být doručena s předstihem nejméně deseti dnů a musí obsahovat návrh programu jednání. Členové dozorčí rady se mohou práva na řádné svolání schůze vzdát.
9. Členové dozorčí rady mohou odsouhlasit usnesení dozorčí rady i telefonicky, nebo prostřednictvím elektronické komunikace, bez svolání schůze (per rollam). V tomto případě předseda dozorčí rady všem členům dozorčí rady vhodným způsobem zašle návrh usnesení s příslušnou dokumentací k odsouhlasení. Členové dozorčí rady se k rozhodnutí per rollam vyjadřují tak, že na předložený návrh usnesení vhodným způsobem jednoznačně označí svoje rozhodnutí z nabídky „souhlasím“ nebo „nesouhlasím“ nebo „zdržuji se“. Svoje rozhodnutí zašlou zpět k rukám předsedy dozorčí rady stejnou, nebo obdobnou formou, jakou obdrželi návrh usnesení.
10. Schůze dozorčí rady je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Pro přijetí usnesení je třeba souhlasu většiny přítomných členů.
11. Při rozhodování je hlasovací právo členů dozorčí rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady. Platí, že výkon funkce člena dozorčí rady je osobní.
12. O každém zasedání dozorčí rady (nejde-li o případ hlasování per rollam) je vyhotoven zápis, který vyhotovuje ustanovený zapisovatel a je podepisován předsedajícím dozorčí rady a jedním z dalších členů dozorčí rady.
13. Členství v dozorčí radě zaniká: 
a. uplynutím funkčního období, 
b. úmrtím, 
c. písemným odstoupením adresovaným řediteli společnosti, 
d. odvoláním.
14. Zakladatel odvolá člena dozorčí rady v případě, že tento člen přestane splňovat podmínky pro členství v dozorčí radě podle § 10 odst. 3 zákona č. 248/1995 Sb., nebo poruší-li závažným způsobem nebo opakovaně uvedený zákon, tuto zakládací smlouvu nebo statut (byl-li vydán) Společnosti.

X. Působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada:
a. přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu Společnosti, 
b. nejméně jedenkrát ročně podává zprávu řediteli a správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti, 
c. dohlíží na to, že Společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a zakládací smlouvou Společnosti. 
2. Dozorčí rada je oprávněna: 
a. nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje, 
b. svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy Společnosti. 
3. Dozorčí rada je povinna upozornit ředitele a správní radu na porušení zákonů, ustanovení zakládací smlouvy nebo statutu (byl-li vydán), na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti Společnosti. Dozorčí rada je oprávněna stanovit řediteli nebo správní radě lhůtu k zjednání nápravy. Není-li náprava zjednána, dozorčí rada má povinnost neprodleně informovat o zjištěných nedostatcích Společnosti zakladatele. 
4. Členové dozorčí rady jsou oprávněni účastnit se všech zasedání správní rady, a pokud si to přejí, mohou se vyjádřit k jakémukoliv bodu, nemají však právo hlasovat. 

XI. Shromáždění členů

1. Shromáždění členů je orgánem Společnosti.
2. Členem shromáždění se právnická osoba, nebo fyzická osoba stává zasláním vyplněné přihlášky na adresu sídla Společnosti a zaplacením členského příspěvku. Podpisem přihlášky osoba vyjadřuje souhlas se statutem (byl-li vydán) a zakládací smlouvou Společnosti.
3. Členové shromáždění jsou oprávněni zakladatelům navrhovat vhodné kandidáty na členy správní a dozorčí rady.
4. Další působnost shromáždění členů, jakož i náležitosti přihlášky a výši členského příspěvku stanoví statut Společnosti.

XII. Odměňování členů správní rady, členů dozorčí rady a ředitele společnosti 

1. Členům správní rady, členům dozorčí rady a řediteli Společnosti lze za výkon jejich funkce vyplácet odměnu.
2. O výši a způsobu stanovení odměny členů dozorčí rady a ředitele Společnosti rozhoduje správní rada. O výši a způsobu stanovení odměny členů správní rady rozhoduje zakladatel.
3. Výše i způsob stanovení odměny jednotlivých členů správní rady a dozorčí rady se může lišit.
4. Podmínkou výplaty jakékoli odměny za výkon funkce je existence platné a účinné písemné smlouvy mezi příjemcem odměny a Společností.
5. Společnost je oprávněna zveřejnit výši všech odměn poskytnutých podle tohoto článku.

XIII. Povinnosti při hospodaření

1. Správní rada Společnosti je odpovědná za její řádné hospodaření.
2. Správní rada je povinna zajistit řádné vedení úřednictví a sestavení řádných i mimořádných účetních závěrek. 

XIV. Výroční zpráva

1. Za každé účetní období bude vypracována výroční zpráva Společnosti. Společnost vypracovává a 
zveřejňuje výroční zprávu o činnosti a hospodaření Společnosti v termínu, který stanoví správní rada, ale nejpozději do šesti měsíců po skončení účetního období. První zprávu zveřejní nejpozději osmnáct měsíců po vzniku Společnosti.
2. Účelem výroční zprávy je informovat o činnosti a hospodaření Společnosti.

3. Výroční zpráva o činnosti Společnosti kromě náležitostí stanovených zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví obsahuje informace o: 
a. všech činnostech uskutečněných v účetním období v rámci obecně prospěšných služeb a 
doplňkové činnosti a jejich zhodnocení,
b. lidských zdrojích,
c. výnosech v členění podle zdrojů, 
d. vývoji a stavu fondů Společnosti k rozvahovému dni,
e. stavu majetku Společnosti a jejích závazků k rozvahovému dni a o jejich struktuře,
f. celkovému objemu nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění doplňkových činností a na vlastní činnost Společnosti, včetně výše nákladů na odměnu ředitele a na odměny členů správní rady a členů dozorčí rady,
g. změny zakládací smlouvy, změny ve složení správní rady, dozorčí rady a o změny osoby ředitele, k nimž došlo v průběhu účetního období.

XV. Způsob zveřejňování výroční zprávy

Ve smyslu ustanovení § 20 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů Společnost uloží do 30 dnů po schválení správní radou výroční zprávu o činnosti Společnosti do sbírky listin rejstříku obecně prospěšných společností.

XVI. Majetkový vklad zakladatelů společnosti

Zakladatel Ing. Vít Škoda, bytem 393 01 Pelhřimov, Pod Náspem 641 se zavazuje složit na nově zřízený účet Společnosti peněžitý vklad ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých), a to nejpozději do 12 měsíců od vzniku Společnosti. Zakladatel Vít Škoda, bytem 393 01 Pelhřimov, Pod Náspem 641 se zavazuje složit na nově zřízený účet Společnosti peněžitý vklad ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých), a to nejpozději do 12 měsíců od vzniku Společnosti. Splacené vklady se stávají majetkem Společnosti.

XVII. Salvatorní ustanovení

V případě, že některé ustanovení této zakládací smlouvy se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některá ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení touto skutečností nedotčena. Na místo dotčeného ustanovení nastupuje ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu zakládací smlouvy. 
XVIII. Závěrečná ustanovení

1. Není-li zakladatel, vstupuje do jeho práv a povinností jeho právní nástupce. 
2. Pokud zakládací smlouva opravňuje k určitému úkonu zakladatele, myslí se tím jeden ze dvou zakladatelů.
3. Nestanoví-li tato zakládací smlouva jinak, řídí se právní vztahy Společnosti zákonem č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů a dále obecně závaznými předpisy. 

V Pelhřimově dne 4. 12. 2013

Statut


obecně prospěšné společnosti 
Matice Křemešnická o.p.s.

PREAMBULE
Matice Křemešnická o.p.s. je obecně prospěšnou společností zapsanou v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spisovou značkou O 336 ze dne 13. 12. 2013. 
Matice Křemešnická o.p.s. navazuje na duchovní odkaz spolku Matice křemešnická, kterou v prosinci 1935 založil a vedl tehdejší pelhřimovský děkan Msgre. F. B. Vaněk.
Posláním Matice Křemešnické o.p.s. je duchovní a materiální rozvoj poutního místa Křemešník.

I. 
Název, sídlo a činnost sdružení
1. Název: Matice Křemešnická o.p.s. 
Nehrozí-li nebezpečí záměny, lze běžně použití i jednodušší tvary názvu „Matice Křemešnická“ nebo „Matice“ nebo „MK“. Tyto názvy mají totožný význam jako oficiální název.
2. Sídlo: Pod Náspem 641, Pelhřimov, PSČ 393 01
3. IČ: 024 39 191
4. Bankovní spojení společnosti: 66554436/2010 (FIO Banka).
5. Zakladatelé: Ing. Vít Škoda nar. 11. 4. 1967, Vít Škoda nar. 18. 6. 1992.
6. Společnost byla založena Zakládací smlouvou ze dne 4. 12. 2013.
7. Doba trvání společnosti: Společnost byla založena na dobu neurčitou.
8. Druhy poskytovaných služeb:
Hlavní činnosti:
a. pořádání odborných přednášek, školení, duchovních akcí a cvičení,
b. osvětová, vzdělávací a muzejní činnost,
c. komunikace s orgány státní správy, samosprávy a s orgány Evropské unie při spolupráci na rozvoji regionu,
d. podpora a rozvoj volnočasových aktivit,
e. ochrana rázu krajiny,
f. rozvoj infrastruktury turistických, naučných a cyklistických stezek,
g. získávání finančních prostředků a jejich využívání na opravy budov v okolí poutního místa Křemešník a restaurování uměleckých děl v areálu kostela Nejsvětější Trojice,
h. získávání finančních prostředků a jejich využívání na jakékoli další veřejně prospěšné aktivity v souladu s cílem komplexního rozvoje poutního místa Křemešník
Doplňkové činnosti:
a. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
b. pronájem nemovitostí.
Doplňkové činnosti slouží k účinnějšímu poskytování obecně prospěšných služeb a zároveň těmito činnostmi nesmí být ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb. O předmětu a rozsahu doplňkových činností nad rámec vymezených v zakládající smlouvě a statutu rozhoduje správní rada.
9. Statutem se rozumí pro účely tohoto dokumentu tento Statut schválený Správní radou ze dne 18. 1. 2014.
10. Smlouvou se pro účely tohoto dokumentu rozumí Zakládací smlouva ze dne 4. 12. 2013.
11. Zákonem se rozumí pro účely tohoto dokumentu rozumí zákon č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech a o změně některých zákonů.
12. Společností se rozumí pro účely tohoto dokumentu Matice Křemešnická o.p.s.

II.
Orgány společnosti 
1. Orgány společnosti jsou:
Ředitel
Správní rada
Dozorčí rada
Shromáždění členů
2. Působnost orgánů společnosti a jejich vzájemné vztahy upravuje Zakládací smlouva a případně zpřesňuje Statut Matice.

III.
Ředitel 
1. Ředitel Společnosti je statutárním orgánem Společnosti, jenž řídí činnost Společnosti a jedná jejím jménem. Společnost může zastupovat člen správní rady nebo jiná osoba, a to na základě plné moci udělené ředitelem. Podepisování jménem Společnosti se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu Společnosti připojí jednající svůj podpis.
2. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada.
3. Ředitelem může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům. Bezúhonností se pro tyto účely míní to, že osoba nebyla pravomocně odsouzena za úmyslný trestný čin.
4. Ředitel nesmí být členem správní rady ani dozorčí rady, je však oprávněn se zúčastnit jednání správní rady i dozorčí rady s hlasem poradním.
5. Ředitel vykonává funkci ve smluvním poměru ke Společnosti. Funkci je povinen vykonávat s péčí řádného hospodáře a zachovat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejíchž zveřejnění by způsobilo společnosti škodu. Při porušení těchto povinností je odpovědný za vzniklou škodu.
6. Úkony týkající se vztahu ředitele ke Společnosti činí správní rada. 

IV.
Správní rada
1. Správní rada je nejvyšším orgánem Společnosti.
2. První členy správní rady jmenovali zakladatelé. První správní rada má šest členů.
3. Počet členů správní rady musí být dělitelný třemi. Správní rada má nejméně tři členy. Funkční období členů správní rady je tříleté. Funkci člena správní rady lze zastávat opakovaně po neomezený počet funkčních období.
4. Členy správní rady jmenuje zakladatel z členů shromáždění. Členové shromáždění jsou oprávněni zakladatelům navrhovat vhodné kandidáty na členy správní rady.
5. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům. Bezúhonností se pro tyto účely míní to, že osoba nebyla pravomocně odsouzena za úmyslný trestný čin. Členství ve správní radě je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě téže Společnosti a s funkcí ředitele Společnosti.
6. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí schůze správní rady. V případě nepřítomnosti předsedy může usnášeníschopná správní rada prostou většinou přítomných hlasů rozhodnout o jiném předsedajícím.
7. Schůze správní rady se koná alespoň dvakrát ročně. Pozvánka na schůzi správní rady ve formě elektronické pošty (e-mailem) musí být doručena s předstihem nejméně deseti dnů a musí obsahovat návrh programu jednání. Členové správní rady se mohou práva na řádné svolání schůze vzdát.
8. Členové správní rady mohou odsouhlasit usnesení správní rady i telefonicky, nebo prostřednictvím elektronické komunikace, bez svolání schůze (per rollam). V tomto případě předseda správní rady všem členům správní rady vhodným způsobem zašle návrh usnesení s příslušnou dokumentací k odsouhlasení. Členové správní rady se k rozhodnutí per rollam vyjadřují tak, že na předložený návrh usnesení vhodným způsobem jednoznačně označí svoje rozhodnutí z nabídky „souhlasím“ nebo „nesouhlasím“ nebo „zdržuji se“. Svoje rozhodnutí zašlou zpět k rukám předsedy správní rady stejnou, nebo obdobnou formou, jakou obdrželi návrh usnesení. Rozhodování per rollam je nepřípustné v případech dle čl. IV. odst. 14 a odst. 15.
9. Schůze správní rady je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina všech členů správní rady. Pro přijetí usnesení je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Pro přijetí usnesení dle čl. IV. odst. 14 a odst. 15 je nutná dvoutřetinová většina všech členů správní rady.
10. Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady. Platí, že výkon funkce člena správní rady je osobní.
11. O každém zasedání správní rady (nejde-li o případ hlasování per rollam) je vyhotoven zápis, který vyhotovuje ustanovený zapisovatel a je podepisován předsedajícím správní rady a jedním z dalších členů správní rady. 
12. Členství ve správní radě zaniká:
a. uplynutím funkčního období,
b. úmrtím,
c. písemným odstoupením adresovaným řediteli společnosti,
d. odvoláním.
13. Zakladatel odvolá člena správní rady v případě, že tento člen přestane splňovat podmínky pro členství ve správní radě podle § 10 odst. 3 zákona č. 248/1995 Sb., nebo poruší-li závažným způsobem nebo opakovaně uvedený zákon, tuto zakládací smlouvu nebo statut Společnosti. Navrhnout odvolání člena správní rady má ředitel, členové dozorčí rady a členové shromáždění. 
14. Správní radě náleží jmenovat a odvolávat ředitele Společnosti a dohlížet na jeho činnost.
15. Správní rada vydává předchozí souhlas písemnou formou k právnímu úkonu, kterým Společnost:
a. nabývá, zcizuje nebo zatěžuje nemovitou věc,
b. pronajímá nemovitý majetek Společnosti,
c. nabývá nebo zcizuje movitou věc, zřizuje věcné břemeno nebo předkupní právo u movité věci, jejíž cena je vyšší než hodnota veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona upravujícího veřejné zakázky,
d. nabývá nebo zcizuje autorská práva nebo průmyslová práva,
e. zakládá jinou právnickou osobu a vkládá peněžitý nebo nepeněžitý majetek do této právnické osoby.
16. Předchozí souhlas k právním úkonům dle čl. IV. odst. 15 je správní rada povinna oznámit do 7 dnů ode dne jeho vydání řediteli a dozorčí radě.
17. Správní rada schvaluje:
a. rozpočet Společnosti,
b. řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu Společnosti,
c. předmět a rozsah doplňkových činností dle § 17 zákona č. 248/1995 Sb. nad rámec vymezený v zakládací smlouvě.
18. Správní rada rozhoduje o:
a. změně druhu, rozsahu a podmínek poskytovaných obecně prospěšných služeb poskytovaných Společností,
b. schvalování změn zakládací smlouvy,
c. přechodu práv a povinností zakladatelů stanovených tímto zákonem na jinou osobu, zemřou-li oba zakladatelé bez právních nástupců.
19. Správní rada dále rozhoduje o zrušení Společnosti, a v případě dle § 4 odst. 4 zákona č. 248/1995 Sb. rozhoduje o určení obecně prospěšné společnosti, na kterou se převede likvidační zůstatek.
20. Správní rada může vydat statut Společnosti, který upravuje podrobnosti její činnosti. Správní rada schvaluje změnu statutu Společnosti, byl-li vydán.
21. Správní rada dbá na zachování účelu, pro který byla Společnost založena, a na řádné hospodaření s jejím majetkem.
22. Členové správní rady jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit Společnosti škodu. V případě pochybností, zda člen správní rady jednal s péčí řádného hospodáře, musí tento člen správní rady prokázat, že s péčí řádného hospodáře jednal. Ti členové správní rady, kteří společným jednáním způsobili Společnosti porušením povinností při výkonu funkce škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Ujednání mezi členem správní rady a Společností vylučující nebo omezující odpovědnost člena správní rady za škodu je neplatné.

V.
Dozorčí rada
1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti.
2. Dozorčí rada má 3 členy. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté. Funkci členy dozorčí rady lze zastávat opakovaně po neomezený počet funkčních období.
3. První členy dozorčí rady jmenovali zakladatelé.
4. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům. Bezúhonností se pro tyto účely míní to, že osoba nebyla pravomocně odsouzena za úmyslný trestný čin. Členství v dozorčí radě je neslučitelné s členstvím ve správní radě téže Společnosti a s funkcí ředitele Společnosti.
5. Členy dozorčí rady jmenuje zakladatel. Členové shromáždění jsou oprávněni zakladatelům navrhovat vhodné kandidáty na členy dozorčí rady. 
6. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí schůze dozorčí rady. V případě nepřítomnosti předsedy může usnášeníschopná dozorčí rada prostou většinou přítomných hlasů rozhodnout o jiném předsedajícím.
7. Schůze dozorčí rady se koná alespoň jednou ročně. Pozvánka na schůzi dozorčí rady ve formě elektronické pošty (e-mailem) musí být doručena s předstihem nejméně deseti dnů a musí obsahovat návrh programu jednání. Členové dozorčí rady se mohou práva na řádné svolání schůze vzdát.
8. Členové dozorčí rady mohou odsouhlasit usnesení dozorčí rady i telefonicky, nebo prostřednictvím elektronické komunikace, bez svolání schůze (per rollam). V tomto případě předseda dozorčí rady všem členům dozorčí rady vhodným způsobem zašle návrh usnesení s příslušnou dokumentací k odsouhlasení. Členové dozorčí rady se k rozhodnutí per rollam vyjadřují tak, že na předložený návrh usnesení vhodným způsobem jednoznačně označí svoje rozhodnutí z nabídky „souhlasím“ nebo „nesouhlasím“ nebo „zdržuji se“. Svoje rozhodnutí zašlou zpět k rukám předsedy dozorčí rady stejnou, nebo obdobnou formou, jakou obdrželi návrh usnesení.
9. Schůze dozorčí rady je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Pro přijetí usnesení je třeba souhlasu většiny přítomných členů.
10. Při rozhodování je hlasovací právo členů dozorčí rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady. Platí, že výkon funkce člena dozorčí rady je osobní.
11. O každém zasedání dozorčí rady (nejde-li o případ hlasování per rollam) je vyhotoven zápis, který vyhotovuje ustanovený zapisovatel a je podepisován předsedajícím dozorčí rady a jedním z dalších členů dozorčí rady.
12. Členství v dozorčí radě zaniká: 
a. uplynutím funkčního období, 
b. úmrtím, 
c. písemným odstoupením adresovaným řediteli společnosti, 
d. odvoláním.
13. Zakladatel odvolá člena dozorčí rady v případě, že tento člen přestane splňovat podmínky pro členství v dozorčí radě podle § 10 odst. 3 zákona č. 248/1995 Sb., nebo poruší-li závažným způsobem nebo opakovaně uvedený zákon, tuto zakládací smlouvu nebo statut Společnosti. 
14. Dozorčí rada:
a. přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu Společnosti, 
b. nejméně jedenkrát ročně podává zprávu řediteli a správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti, 
c. dohlíží na to, že Společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a zakládací smlouvou Společnosti. 
15. Dozorčí rada je oprávněna: 
a. nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje, 
b. svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy Společnosti. 
16. Dozorčí rada je povinna upozornit ředitele a správní radu na porušení zákonů, ustanovení zakládací smlouvy nebo Statutu (byl-li vydán), na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti Společnosti. Dozorčí rada je oprávněna stanovit řediteli nebo správní radě lhůtu k zjednání nápravy. Není-li náprava zjednána, dozorčí rada má povinnost neprodleně informovat o zjištěných nedostatcích Společnosti zakladatele. 
17. Členové dozorčí rady jsou oprávněni účastnit se všech zasedání správní rady, a pokud si to přejí, mohou se vyjádřit k jakémukoliv bodu, nemají však právo hlasovat. 

VI.
Členství ve společnosti
1. Členem Matice Křemešnické o.p.s. se může stát 
a. fyzická osoba starší 15 let, která respektuje Zakládací smlouvu a Statut Matice a podporuje činnost a cíle Matice.
b. právnická osoba, která respektuje Zakládací smlouvu a Statut Matice a podporuje činnost a cíle Matice.
2. Členství v Matici Křemešnické o.p.s. vzniká doručením vyplněné přihlášky zaslané na adresu sídla společnosti a zaplacením členského příspěvku dle čl. VII. bod 3. Statutu. 
3. Přihlášku zaregistruje Správní rada Matice Křemešnické, pokud není v rozporu s obecnými právními předpisy a Statutem Matice. Správní rada vede Seznam členů Matice Křemešnické.
4. Shromáždění členů je orgánem Matice Křemešnické. Schází se nejméně jedenkrát ročně. Zasedání svolává vhodnou formou Správní rada. Termín pravidelného výročního zasedání je zpravidla do 30. 6. příslušného roku.
5. Člen – právnická osoba se podílí na činnosti Matice prostřednictvím svého zástupce- pověřené fyzické osoby.
6. Členství v Matici zaniká :
a) písemnou rezignací doručenou do sídla Matice
b) vyloučením na základě rozhodnutí Správní rady z důvodů závažného porušení obecně platných právních předpisů, Zakládací smlouvy nebo Statutu
c) smrtí člena
d) zánikem člena - právnické osoby 
e) zánikem Matice Křemešnické
f) nezaplacením členského příspěvku v příslušném kalendářním roce

VII.
Práva a povinnosti členů
1. Členové Matice Křemešnické o.p. s. jsou oprávněni:
a. účastnit se zasedání shromáždění členů,
b. navrhovat ze svého středu vhodné kandidáty – fyzické osoby starší 18 let na funkci člena správní a dozorčí rady,
c. být informováni o činnosti a hospodaření Matice a podílet se na činnost Matice,
d. navrhovat opatření a aktivity, které vedou k rozvoji a zlepšení činnosti Matice.
2. Členové shromáždění jsou povinni:
a. dodržovat Zakládací smlouvu a Statut Matice,
b. řídit se rozhodnutím orgánů Matice,
c. podporovat, propagovat a rozvíjet činnost Matice,
d. svědomitě a nezištně vykonávat svěřené funkce v orgánech Matice,
e. platit stanovené členské příspěvky.
3. O formě a způsobu výběru a evidenci členských příspěvků rozhoduje Správní rada. Za tímto účelem může Správní rada vydat Příspěvkový řád. V odůvodněných případech může Správní rada členský příspěvek prominout.

VIII.
Hospodaření společnosti
1. Za řádné hospodaření společnosti je odpovědná Správní rada. Správní rada má povinnost zajistit vedení úplného a průkazného účetnictví podle příslušných právních předpisů. Správní rada má povinnost zajistit sestavení řádných i mimořádných účetních závěrek a výročních zpráv nejpozději do 6 měsíců od skončení účetního období.
2. O hospodaření společnosti za uplynulé období je Správní rada povinna informovat Shromáždění členů.
3. Společnost hradí náklady své činnosti zejména z těchto zdrojů: členské příspěvky, dary fyzických a právnických osob, dotacemi z veřejných zdrojů, výnosy z hlavní a doplňkové činnosti.
4. Poskytnuté dary přijímá Matice výhradně na základě darovací smlouvy. Dary splňují podmínky pro snížení daňového základu pro fyzické podle § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmů při splnění dalších podmínek a také pro snížení daňového základu pro právnické osoby podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmů při splnění dalších podmínek. Administrací darovacích smluv je pověřen Ředitel společnosti.

IX.
Duševní vlastnictví společnosti
K prezentaci a propagaci Matice jsou využívány prostředky, které jsou zároveň předmětem duševního vlastnictví Matice Křemešnické:
a. internetové domény „www.maticekremesnicka.cz“ a „www.matice-kremesnická.cz“,
b. logo společnosti.

X.
Zrušení, likvidace a zánik společnosti
V případě zrušení, likvidace a zániku společnosti se použijí ustanovení § 7 až §9 Zákona.

XI.
Změny Statutu
O změnách a doplnění Statutu rozhoduje Správní rada Matice.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tento statut byl schválen Správní radou dne 18. 1. 2014. 
Výklad (případně) sporných bodů Statutu provádí Správní rada Matice Křemešnické, a to ve smyslu Zakládací smlouvy a účelu založené obecně prospěšné společnosti.

V Pelhřimově dne 18. 1. 2014.

Příspěvkový řád


obecně prospěšné společnosti 
Matice Křemešnická o.p.s. 
vydaný podle čl. VII. bod 3 Statutu Společnosti


1. Členský příspěvek se platí spolu s odevzdáním členské přihlášky a poté každý kalendářní rok. První členský příspěvek, který je zaplacen spolu s odevzdáním přihlášky po 31. 10. kalendářní roku, je zároveň příspěvkem na následující kalendářní rok. 

2. Minimální výše ročního členského příspěvku je stanovena takto: Výdělečně činné fyzické osoby 400,- Kč, Nevýdělečně činné osoby (důchodci, studenti atd.) 200 Kč, Právnické osoby 1.000,- Kč. Fyzické osoby mohou zaplatit tzv. doživotní členský příspěvek ve výši 20.000 Kč. Veškeré zaplacené členské příspěvky jsou při ukončení členství nevratné.

3. První členský příspěvek při odevzdání přihlášky lze zaplatit takto: 
a) hotově při odevzdání přihlášky u kontaktních osob– viz. níže.
b) bezhotovostně na běžný účet společnosti č. 66554436/2010 u FIO Banky. 
Variabilní symbol: 
U fyzické osoby rok, na který je příspěvek placen+datum narození ve tvaru DDMMRR. 
Př.: člen narozený 1.2.1966 pro r. 2014 uvede var. symbol 2014010266
U právnické osoby je variabilní symbol IČ
Právnické osoby použijí i specifický symbol, kde se uvede rok, na který je příspěvek placen.
Zpráva pro příjemce: 
Jméno člena, popř.název firmy

4. Pravidelné členské příspěvky lze zaplatit takto:
a) hotově, nejlépe při výročním zasedání Shromáždění členů (bude k dispozici Výběrčí listina), výjimečně u kontaktních osob – viz níže. 
b) bezhotovostně na běžný účet společnosti č. 66554436/2010 u FIO Banky. 
Variabilní symbol: 
U fyzické osoby rok, na který je příspěvek placen+datum narození ve tvaru DDMMRR.
U právnické osoby je variabilní symbol IČ
Právnické osoby použijí i specifický symbol, kde se uvede rok, na který je příspěvek placen.
Zpráva pro příjemce: 
Jméno člena, popř.název firmy

5. Nejzazší doporučené datum úhrady pravidelného členského příspěvku je 31. 10. příslušného roku. Nezaplacením členského příspěvku do 31. 12. příslušného roku členství v Matici Křemešnické, o.p.s. zaniká.

Kontaktní osoby pro odevzdání přihlášky a placení členských příspěvků:
Ing. Vít Škoda Pod Náspem 641, Pelhřimov tel. 777 598 955 nebo 737279873
Vít Škoda – Pod Náspem 641, Pelhřimov tel. 775 765 955
Mgr. Petr Holkup – Menhartova 1602, Pelhřimov, tel.737 682 368, k zastižení v pracovních dnech na Městském úřadě Pelhřimov, Pražská 2460 po telefonické domluvě.
Kancelář Římskokatolické farnosti Pelhřimov, Děkanská 8, 393 01 Pelhřimov

Tento příspěvkový řád byl schválen Správní radou Matice Křemešnické o.p.s. dne 18. 1. 2014.

V Pelhřimově dne 18. 1. 2014.